Dokumenty dla dostawców

Portal Dostawców


Portal Dostawców to narzędzie pozwalające na indywidualny dostęp do bazy zamówień i niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostaw dla PZL Mielec. Dostęp do Portalu jest zastrzeżony tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Link do Portalu

 
https://suppliers.sikorsky.com
 

Portal Dostawców -  Pomoc
 
Jeżeli Twoje hasło zostało zblokowane lub masz problemy z zalogowaniem się prosimy o kontakt z LOCKHEED MARTIN SERVICE DESK:

 

Poland: +48 800 080 211

US: +1 800 435 7063

UK: +44 800 169 0450

 

W razie problemów możesz też skontaktować się ze Specjalistą ds. Zakupów lub na email: Administrator Portalu Dostawców.SSQS - Pomoc


W przypadku problemów z odbiorem skontaktuj się z SSQS Help Desk za pomocą przycisku „Create Help Desk Ticket” po uprzednim wybraniu właściwego zamówienia i linii zamówienia. Upewnij się wcześniej, że rozwiązania problemu nie znajdziesz na portalu dostawców w zakładce jakość, link „Dokumenty”. W przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu skontaktuj się z ssqshelp.gr-sik@lmco.com  i/lub specjalistą ds. zakupów oraz komórką SQA.Warunki zakupów


Poniżej znajdą Państwo obowiązujące wersje dokumentów stosowanych w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu. Są one również przywoływane w naszych Zapytaniach Ofertowych, Zamówieniach Zakupu i Umowach.
Informacja o zamówieniach kwalifikujących się do zobowiązań offsetowych - formularz F260


Celem formularza F 260 jest zidentyfikowanie potencjalnych zobowiązań offsetowych posiadanych przez Lockheed Martin, które mogą zostać wygenerowane przez zamówienie/umowę zawierane z dostawcą.

 

Dostawca wypełnia sekcję A formularza (wskazując nazwy poddostawców, krótki opis zamówienia i wartości zamówień od poddostawców) i przesyła go mailowo Kupującemu (PZL), jeśli jakakolwiek część oferty dostawcy:

-ma wartość co najmniej 100 000 USD w postaci międzynarodowych zamówień ze źródeł zlokalizowanych poza Stanami Zjednoczonymi.

-ma wartość co najmniej 500 000 USD w postaci międzynarodowych zamówień ze źródeł zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

 

Dodatkowo formularz F260 ma zastosowanie gdy:

- wartość zamówienia na które wcześniej wysłano już formularz F260, wzrośnie w stosunku do pierwotnej wersji co najmniej o 50 000 USD zarówno do dostawcy z USA lub spoza USA;

- kolejna zmiana wartości zamówienia w stosunku do pierwotnego osiągnie wartość 100 000 USD lub więcej do dostawcy spoza USA oraz 500 000 USD lub więcej do dostawcy z USA;

- Kupujący (PZL Mielec), otrzyma informację, że zamówienie będzie wykorzystane do realizacji zobowiązań offsetowych grupy LM a wzrost zamówienia będzie wynosił co najmniej 20 000 USD (dotyczy dostawców z i /spoza USA).

 

Uwaga: dostawca polski – nie wypełnia sekcji A, jeśli 100% pracy jest wykonywane w Polsce.

Lista plikówAktualności w zakresie wydań norm dla części znormalizowanych wyrobu M28


Wymagania dotyczące poziomu aktualności wydań norm dla części znormalizowanych dla wyrobu M28 znajdują się w poniższej lokalizacji. Wykaz ten obowiązuje wszystkich Dostawców w zakresie realizacji zamówień na części oraz zespoły znormalizowane dla PZL Mielec pod program M28. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym dokumentem oraz o jego bezwzględne przestrzeganie.

Wszystkie poprzednie wydania norm dla części znormalizowanych dla wyrobu M28 znajdują się w zakładce „Archiwum.Wymagania jakościowe


Klienci Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. wymagają zapewnienia bezpiecznych i wysokiej jakości wyrobów i usług, co czyni koniecznym zdecydowane i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Dlatego od Dostawców wymaga się takiego systemu jakości, które spełni określone wymagania jakościowe.

Złożoność produkowanych wyrobów, wymagająca zastosowania skomplikowanych procesów wytwórczych oraz odpowiedzialność za produkowane wyroby, nakładają na Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. konieczność kwalifikowania, nadzorowania i przeglądu Dostawców. Posiadanie przez Dostawcę certyfikatu systemu zarządzania jakością nie daje automatycznie aprobaty Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. jako Dostawcy, lecz jest znaczące dla tej aprobaty. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oceniają i wybierają Dostawców na podstawie ich zdolności do spełnienia wymagań jakościowych, przy czym zakres i rodzaj nadzoru nad Dostawcą, zależy od wpływu dostarczanych wyrobów i/lub usług na realizację produkcji i wyrób końcowy.Biuletyny jakościowe


Poniżej znajdą Państwo Biuletyn Jakościowy. Wymagania FOD


FOD, to każdy rodzaj zanieczyszczenia lub zagrożenia bezpieczeństwa wyrobu spowodowanego ciałem obcym. Aby spełnić wymagania naszych klientów, oczekujących bezpiecznego i bezawaryjnego wyrobu, w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu zostało wdrożone zapobieganie uszkodzeniom ciałem obcym (FOD). Wszystkie osoby/firmy, które będą prowadziły jakiekolwiek prace na terenie naszego Zakładu, są zobowiązane zapoznać się z krótkim szkoleniem, wypełnić formularz i przekazać go do Działu Zakupów. Brak podpisanego formularza uniemożliwi wykonywanie prac na terenie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.Wymagania BHP


Wszystkie najważniejsze wymagania obowiązujące dostawców zostały zawarte w dokumencie  „INFORMATOR DLA DOSTAWCÓW TOWARÓW i USŁUG WYKONUJĄCYCH USŁUGI DLA POLSKICH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH SP. Z O. O.” Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym  dokumentem i bezwzględne jego przestrzeganie.Zatwierdzeni dostawcy procesów specjalnych


 Na załączonej poniżej liście istnieje możliwość sprawdzenia dostawców procesów specjalnych zatwierdzonych przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu.Wymagania Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. odnośnie płatności, podatków i opłat


Poniżej został zamieszczony dokument dotyczący wymagań.  Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym dokumentem i bezwzględne jego przestrzeganie.Wymagania Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. odnośnie faktur


Faktury prosimy wysyłać w formacie PDF na adres e-mail: pzl_ap.gr-sik@global.lmco.com  w treści wpisując:

 

„FAKTURA do zamówienia nr …”

W przypadku przesłania faktury drogą e –mailową nie jest wymagane przesyłanie oryginału faktury za pośrednictwem poczty/kuriera.

W przypadku braku zamówienia prosimy o podanie osoby zamawiającej towar lub usługę, która kontaktowała się z Państwem w zakresie realizacji dostawy.

 

W przypadku przesłania faktury pocztą/kurierem prosimy o podanie adresu jak poniżej:

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o.

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

Polska

z dopiskiem FAKTURA.Wymagania sprawozdawcze dotyczące minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktem


Wprowadzenie:

W 2012 roku U.S. Securities and Exchange Commission (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) wprowadziła zasady implementujące przepisy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Ustawa o reformie Wall Street oraz Ochronie Konsumentów), znaną także jako Dodd-Frank Act, dotyczące obowiązków sprawozdawczych spółek notowanych giełdowo w zakresie ujawniania określonych informacji, w sytuacji gdy spółka ta produkuje bądź wytwarza produkty zawierające minerały pochodzące z regionów ogarniętych konfliktem (np. minerały mające w swoim składzie cynę, tantal, wolfram czy złoto, dalej jako „Minerały”), a istnieje uzasadnione przypuszczenie, że minerały te pochodzą bądź mogą pochodzić z Demokratycznej Republiki Konga bądź krajów sąsiednich tj. Angoli, Burundi, Republiki Środkowej Afryki, Republiki Kongo, Rwandy, Południowego Sudanu, Tanzanii, Ugandy i Zambii.

 

Polityka korporacyjna:

Lockheed Martin wspiera założenia ustawy Dodd-Frank Act, której nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie uzyskiwaniu korzyści przez grupy zbrojne działające w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiednich z wydobycia i wykorzystania Minerałów. Lockheed Martin zobowiązała się do organizacji dostaw materiałów wykorzystywanych w jej wyrobach w sposób odpowiedzialny, uwzględniając przy tym w sposób szczególny materiały zawierające Minerały i oczekuje od swoich Dostawców podjęcia podobnych działań w tym zakresie. Korporacja zdaje sobie sprawę z faktu, iż wydobycie Minerałów jest istotnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy w regionie i z uwagi na to wspiera wydobycie tych Minerałów w sposób, który nie narusza praw, w tym praw człowieka. Ponadto, Lockheed Martin ustanowiła program analiz zgodny z zasadami opublikowanymi przez Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Ze względu na dużą ilość dostawców korporacji Lockheed Martin oraz rozbudowaną sieć łańcucha dostaw, wprowadzenie przez wielu Dostawców wszystkich elementów programu mającego na celu weryfikację pochodzenia Minerałów może być procesem długotrwałym.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., jako spółka działająca w ramach struktury korporacji Lockheed Martin, oczekuje od swoich Dostawców zgodności z Kodeksem Postępowania dla Dostawców, który jest integralną częścią każdego zamówienia. Kodeks ten zawiera nasze oczekiwania do podjęcia przez Dostawców kroków w celu ustalenia czy ich produkty zawierają Minerały pochodzące z regionów ogarniętych konfliktem oraz wdrożenia procesów należytej staranności w zakresie łańcucha dostaw, które będą miały na celu zidentyfikowania źródeł pochodzenia wykorzystywanych minerałów oraz wsparcia działań na rzecz zwalczania wykorzystywania Minerałów, które ma na celu, w sposób pośredni i pośredni, wpieranie finansowania ugrupowań zbrojnych w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiednich.Wymagania etyczne dla dostawców


Kodeks Postępowania dla Dostawców LM, wyraża nasze oczekiwania wobec wszystkich dostawców oraz odzwierciedla standardy etyczne jakie stawiamy przed naszymi pracownikami, Zarządem oraz wszystkimi partnerami biznesowymi.

 

Zasoby etyczne dla dostawców:

https://www.lockheedmartin.com/us/suppliers/ethics.html

https://www.dii.org/featured-toolsWymagania dotyczące monitorowania drogowego przewozu niektórych towarów


1 maja 2017 r. weszły w życie wszystkie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708) – dalej jako „Ustawa SENT” nakładającej na przedsiębiorców dokonujących sprzedaży, zakupu bądź transportu drogowego (dalej jako „Podmioty Zobowiązane”) określonych rodzajów towarów (takich jak oleje, preparaty smarowe, paliwa, benzyna czy alkohole – dalej jako „Towary”) obowiązki w przypadku gdy przewóz Towarów odbywa się po drogach publicznych. Przepisy wymagają od Podmiotów Zobowiązanych zgłoszenia oraz monitorowania, aż do dostarczenia towaru do odbiorcy końcowego, każdorazowego przewozu drogowego Towarów. Wymagane przez Ustawę SENT czynności monitorowania odbywają się za pomocą specjalnie utworzonej rządowej platformy internetowej (PUESC), i obejmują m.in. zarejestrowanie przewozu wraz z podaniem niezbędnych informacji, uzyskanie indywidualnego numeru dla przewozu oraz przekazanie wygenerowanego numeru przewoźnikowi przed rozpoczęciem przewozu.

Nadrzędnym celem Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) jest zapewnienie w swojej działalności pełnej zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Istotnym zatem jest aby wszyscy Dostawcy, zarówno krajowi jak i zagraniczni, dostarczający na rzecz Spółki Towary, byli świadomi swoich obowiązków wynikających z Ustawy SENT oraz konsekwencji niewykonania tych obowiązków. Dlatego też Spółka wymaga od swoich Dostawców wdrożenia procesów mających na celu identyfikację Towarów w dostarczanych do Spółki produktach oraz podjęcia innych działań w celu zapewnienia zgodności z przepisami Ustawy SENT. Spółka zobowiązuje swoich Dostawców do umieszczenia w swojej ofercie informacji o występowaniu Towarów w dostarczanych do Spółki produktach. Natomiast każdy Dostawca usług transportowych, których zleceniodawcą jest Spółka, obowiązany jest, po uzyskaniu odpowiedniego numeru, do aktualizowania w systemie rządowym wszelkich wymaganych informacji oraz do przekazania numeru transportu do odbiorcy Towaru, jeśli jest to wymagane przepisami Ustawy SENT.
Ochrona danych osobowych - RODO


Warunki dotyczące ochrony danych osobowych mające zastosowanie w Zapytaniach ofertowych / Zamówieniach znajdują się w poniższym pliku.Archiwum


Dokumenty archiwalne.

Lista plików