Strategia podatkowa firmy

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 rok
sporządzona na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2568)

 

Wstęp

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. należące do koncernu Lockheed Martin, to jeden z największych w Polsce producentów statków powietrznych, a także największy zakład produkcyjny Grupy poza granicami Stanów Zjednoczonych. Kierując się zasadami wolnego rynku i działając w oparciu o regulacje prawne Spółka prowadzi działalność produkcyjno-handlową w zakresie wyrobów lotniczych własnej konstrukcji i wprowadzania ich na światowe rynki. Jednocześnie, Spółka współpracuje również z potentatami w branży lotniczej.

Mając na uwadze skalę oraz specyfikę prowadzanej działalności, Spółka dąży do realizacji celów biznesowych w sposób gwarantujący uczciwość, przejrzystość i zgodność z prawem rozliczeń, również w zakresie prowadzonej polityki podatkowej. Tym samym, kwestie podatkowe traktowane są jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa, jest uznawane przez Spółkę jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym podmiot funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Przedstawione wyżej wartości, które stanowią podstawę dla strategii podatkowej Spółki wpisują się w wizję i misję podatkową Spółki, a jednocześnie kształtują jej długoterminowe cele podatkowe. Jednocześnie, pozostają one w spójności z wartościami etycznymi przyjętymi zarówno przez Spółkę, jak i całą Grupę.

Mając na uwadze opracowaną i wdrożoną Strategię podatkową Spółki, poniższa informacja o realizowanej Strategii podatkowej dotycząca roku podatkowego trwającego od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy o CIT, ale również jest przejawem odpowiedzialnej postawy Spółki, która pragnie być postrzegana jako solidny i rzetelny partner, zarówno przez innych uczestników rynku (w tym kontrahentów, klientów i konkurentów), jak i organy administracji skarbowej.

***


Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c ustawy o CIT i zawiera:

 1. informacje o stosowanych przez Spółkę:
  a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

 2. informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

 3. informacje o:
  a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,
  d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym,

 5. informacje dotyczące dokonywanych rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej,

z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

Elementy informacji o realizowanej przez Spółkę Strategii podatkowej

1a. Procesy i procedury podatkowe

(informacje o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie - art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT)

 

Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zarząd PZL oraz osoby nadzorujące rozliczenia podatkowe Spółki dokładają starań, aby proces zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zapewniał ich prawidłową realizację. W tym celu funkcja podatkowa i obowiązki w obszarze podatkowym zostały powierzone osobom posiadającym adekwatne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę.

W roku podatkowym 2022 w PZL stosowano kilkanaście innych pisemnych procedur i polityk - bezpośrednio lub pośrednio nawiązujących do aspektów podatkowych - stanowiących narzędzie wspomagające proces zarządzania funkcją podatkową w celu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z realizacji obowiązków podatkowych. Przyjęte i zaimplementowane w Spółce wytyczne zostały przy tym dostosowane do charakteru branży, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą oraz pozostają w spójności z polityką i zasadami etycznymi całej Grupy.

W szczególności, mając świadomość, że wadliwe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych może skutkować odpowiedzialnością finansową Spółki oraz może zostać zakwalifikowane jako czyny zabronione przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym, a w konsekwencji rodzić odpowiedzialność Spółki jako podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary, Spółka opracowała procedurę szczegółową określającą zakres odpowiedzialności za realizację zadań w przedmiocie rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych. Procedura ta, wdrożona w celu zminimalizowania ryzyka podatkowego oraz ograniczenia ryzyka odpowiedzialności na gruncie powyżej wskazanych ustaw stosowana była również w Roku podatkowym 2022, a jej postanowienia mają charakter nadrzędny w stosunku do postanowień innych aktów wewnętrznych. Postanowienia ww. procedury regulują w szczególności:

 • zasady odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Spółki,
 • tryb dokonywania rozliczeń podatkowych dotyczących poszczególnych podatków, w szczególności CIT i VAT, w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • kwestię przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, w tym wskazują osoby odpowiedzialne za podejmowanie działań tj.
  • identyfikacja obowiązków podatkowych,
  • dokonywanie adekwatnej kwalifikacji prawno-podatkowej,
  • sporządzanie kalkulacji podatkowych,
  • przygotowywanie informacji oraz deklaracji podatkowych,
  • uiszczanie płatności podatkowych,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie.


Pozostałe wewnętrzne procedury i polityki
przyjęte w PZL i stosowane w roku podatkowym 2022 adresują w szczególności następujące kwestie:

 • dokumentowanie transakcji i dokonywanie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi w sposób uwzględniający zasady ceny rynkowej, w tym postępowanie zgodnie z treścią Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych przy ustalaniu warunków transakcji wewnątrzgrupowych (kwestie uregulowane na poziomie grupowym),
 • zasady finansowe, według których prowadzone są księgi rachunkowe,
 • przepływ informacji oraz obieg dokumentów mających wpływ na terminowe zidentyfikowanie obowiązków podatkowych,
 • zasady archiwizacji i przechowywania dokumentów, w tym dokumentów podatkowych.

Jako element procesów zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie Spółka opracowała wewnętrzne procesy kontroli aktualności wszystkich procedur. Jednocześnie, w celu zapewnienia swoim pracownikom możliwości stałego poszerzania i aktualizacji wiedzy organizuje szkolenia wdrożeniowe i cykliczne dotyczące zagadnień podatkowych.

W roku podatkowym 2022 w toku bieżących procesach rozliczeń księgowych i podatkowych Spółka wykorzystywała system SAP CES i pomocniczo SAP P1S.

 

1b. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

(informacje o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej - art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT)

 

Spółka nie stosowała oraz nie uczestniczyła w Roku podatkowym 2022 w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (tj. np. umowa o współdziałanie, porozumienie podatkowe itp.)

Bez względu na powyższe, Spółka dąży do utrzymania otwartych i przejrzystych relacji z organami podatkowymi w celu zapewnienia transparentności i prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych, co potwierdza jej postawa podczas kontaktów z przedstawicielami organów podatkowych w toku bieżącej działalności.2. Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacje o schematach podatkowych

(informacje odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą - art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT)

 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe w zakresie następujących podatków:

 • CIT,
 • VAT,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku u źródła (w charakterze płatnika),
 • PIT (w charakterze płatnika).

Powyższe rozliczenia dokonywane są terminowo oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a sposób realizacji zadań oraz zakres odpowiedzialności z tytułu realizacji rozliczeń podatkowych w przedstawionych obszarach reguluje treść wewnętrznej procedury szczegółowej.

Spółka w Roku podatkowym 2022 nie zidentyfikowała działań mogących zostać zakwalifikowanymi jako schematy podatkowe w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji, Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w ww. przepisie. Jednocześnie, w raportowanym roku Spółka nie przekazywała również informacji o zastosowaniu schematu podatkowego.3a. Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

(informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej - art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT)


Spółka realizowała w Roku podatkowym 2022 następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.):

Podmiot powiązany:  Sikorsky Aircraft Corporation  (podmiot niebędący rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej)

Sprzedaż helikopterów
Sprzedaż struktur w postaci stożków, pylonów, kabin i części detalicznych
Zakup materiałów
Zakup usług wsparcia operacyjnego, zarządzania programami, usług szkoleniowych i licencji do programów3b. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

(informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT - art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT)


W Roku podatkowym 2022 Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.4a. Złożone wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

(informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o CIT)

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym 2022 wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

4b. Złożone wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

(informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o CIT)

 

W Roku podatkowym 2022 Spółka złożyła następujące wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:

 • Wniosek z dnia 21 grudnia 2022 r. w zakresie stosowania art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

 

4c. Złożone wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej

(informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT - art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. c Ustawy o CIT)

 

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym 2022 wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT.

 

4d. Złożone wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

(informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym - art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. d Ustawy o CIT)


Spółka nie złożyła w Roku podatkowym 2022 wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.5. Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

(informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej - art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT)

 

Spółka nie dokonywała w Roku podatkowym 2022 rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.