Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. jako odpowiedzialny pracodawca, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz osób przebywających na terenie Zakładu zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników jak również dbania o środowisko naturalne.

PZL Mielec stosuje się do wszelkich obowiązujących przepisów regulacji prawnych i nie zawaha się postępować bardziej rygorystycznie, jeśli pojawią się wyższe oczekiwania.

 

Nasz Zakład zobowiązuje się do:

  • ciągłego udoskonalania działań mających na celu utrzymanie i usprawnienie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
  • przestrzegania przepisów prawnych dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska oraz innych wymagań dotyczących firmy w tym standardów ustanowionych przez Lockheed Martin,
  • minimalizowania jak i zapobiegania wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wszelkiego rodzaju urazom poprzez eliminację oraz ograniczanie zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
  • wdrażanie bezpiecznych dla środowiska oraz wydajnych metod pracy i procesów produkcyjnych,
  • unikania skażeń środowiska poprzez identyfikację i zapobieganie istniejących jak i potencjalnych negatywnych wpływów działań na środowisko,
  • zmniejszania oddziaływań na środowisko poprzez:

a) ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

b) ograniczanie powstawania i przenikania hałasu do środowiska

c) ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych

d) prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, segregację, powtórne wykorzystanie, utylizację

e) racjonalne użytkowanie surowców, wody oraz mediów.

 

Wspólne zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwoli odnieść oczekiwany sukces dlatego też wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszej firmie.

 

Polityka ESH.jpg [142.15 KB]

 

Informacja

Wpływ działalności polegającej na uruchamianiu pracowni rentgenowskich

z zastosowaniem aparatów rentgenowskich do badania spoin, połączeń zgrzewanych i odlewów części stosowanych w produkcji statków powietrznych na zdrowie ludzi i środowisko.

 

Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39 - 300 Mielec, informują, że w 2023 roku, podczas działalności związanej w wykorzystaniem promieniowania jonizującego do badania spoin, połączeń zgrzewanych i odlewów częścina podstawie pomiarów dozymetrycznych środowiska pracy, nie odnotowano przekroczenia ogranicznika dawek dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona działalność nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

Podstawa prawna: art.32c pkt.2 ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2021, poz. 623):

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.