Kodeks etyczny

Kodeks Etyki i Praktyki Biznesowej Lockheed Martin to zbiór zasad wyznaczających sposób działania i funkcjonowania Korporacji. Dokument ten jest jednocześnie wyrazem fundamentalnych wartości Lockheed Martin, którymi są etyka i przestrzeganie prawa. Kodeks Etyki i Praktyki Biznesowej  Lockheed Martin w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. obowiązuje od 2015 roku.

Przestrzeganie zasad określonych w Kodeksie jest obowiązkiem wszystkich pracowników PZL Mielec na każdym szczeblu organizacyjnym. Prawość, uczciwość,  budowanie zaufania, okazywanie szacunku to fundamentalne wartości, reprezentujące ramy służące do podejmowania decyzji oraz będące podstawą kształtowania relacji między pracownikami.  Za postępowanie i zachowanie zgodne z wymogami Kodeksu odpowiedzialny jest każdy pracownik PZL Mielec.

Etyka, kierowanie się zasadami  prawości i uczciwości w relacjach z klientami Korporacji, dostawcami, akcjonariuszami, oraz konkurentami,  to wspólny obowiązek i odpowiedzialność wszystkich pracowników Korporacji.

 

Kodeks.jpg [145.22 KB]