Polityka prywatności

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI LOCKHEED MARTIN (UE)

 

Lockheed Martin i jej europejskie spółki w tym Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. (zwane razem „Lockheed Martin") w sposób odpowiedzialny traktują ochronę danych osobowych oraz swoje zobowiązania związane z polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu, transferach danych osobowych, w szczególności informacje:

 • Jakie dane osobowe gromadzimy oraz dlaczego z nich korzystamy
 • W jaki sposób udostępniamy dane osobowe wewnątrz Lockheed Martin usługodawcom, organom nadzorczym i innym osobom trzecim   
 • O globalnym przekazywaniu danych osobowych
 • W jaki sposób chronimy i przechowujemy dane osobowe
 • Uprawnieniach  pomagających w zarządzaniu prywatnością
 • W jaki sposób można skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy

 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”)  informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, adres: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

Mamy prawo dokonywać zmian w niniejszym dokumencie w celu dostosowania go do wymagań prawnych oraz sposobu prowadzenia biznesu. W przypadku, kiedy dokonamy znaczących zmian w informacji dotyczącej polityki prywatności, poinformujemy o tym poprzez powiadomienie na naszej stronie internetowej („Powiadomienie o Zmianie”).   

Niektóre ze stron internetowych Lockheed Martin, mogą posiadać bardziej szczegółową politykę prywatności  oraz odpowiednie wyłączenia. W takim przypadku, tego typu polityka oraz wyłączenia mają pierwszeństwo przed niniejszym dokumentem. W celu ułatwienia znalezienia poniższej Polityki Prywatności, udostępniamy ją jako stopka każdej strony internetowej, do której ma ona zastosowanie.

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności mają charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniane są przy ich pozyskaniu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania oraz odbiorcach, którym mogą być przekazywane.

 

Linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej można znaleźć zewnętrzne linki do stron internetowych osób trzecich. Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie do danych osobowych zgromadzonych przez Lockheed Martin, danych zgromadzonych  na tej stronie internetowej i nie ma zastosowania do innych stron internetowych osób trzecich. Pragniemy poinformować, że nie mamy wpływu, ani kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich.  Korzystając z innych stron internetowych czynisz to na własne ryzyko, a zastosowanie mają wtedy oświadczenia oraz polityka prywatności dotyczące tych stron internetowych.    

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY ORAZ DLACZEGO I KIEDY Z NICH KORZYSTAMY

W tej sekcji dowiesz się więcej o:

·         rodzajach danych osobowych, które gromadzimy,

·         sytuacjach, w których gromadzimy dane osobowe,

·         w jaki sposób przetwarzamy  dane osobowe,

·         podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.


W jakich sytuacjach gromadzimy informacje

Lockheed Martin przetwarza dane osobowe w różnych celach, w zależności od celu zastosowanie mogą mieć różne sposoby gromadzenia danych, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywanie, ujawnianie oraz okresy przechowywania.

Nasza strona internetowa korzysta z technologii śledzenia znanej jako „pliki cookie”. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania plików cookie oraz sposobu, w jaki możliwa jest zmiana zarządzania plikami cookie w przeglądarce, prosimy zapoznać się z naszymi informacjami dotyczącymi plików cookie.

 

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy:

Kategoria danych osobowych

Szczegółowe informacje

Informacje kontaktowe

Imiona, nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonu, stanowisko w firmie/instytucji

Informacje o zatrudnieniu

(w przypadku procesu rekrutacji i zatrudnienia)

Status zatrudnienia, historia zatrudnienia, historia wykształcenia, CV, informacje o poświadczeniu bezpieczeństwa, jeśli to konieczne, oraz inne informacje osobowe przedstawione przez kandydata na dane stanowisko  

Adresy IP i szczegóły techniczne

Adres IP komputera/osobistego urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej/stron internetowych, przybliżone informacje o lokalizacji, z której korzystasz z naszej strony internetowej/stron internetowych oraz informacje dotyczące Twojego urządzenia i przeglądarki  

 

Podstawy prawne korzystania z Twoich danych osobowych 

Gromadzimy, przetwarzamy oraz udostępniamy Twoje dane osobowe jedynie wtedy, kiedy posiadamy dla tego celu właściwą podstawę prawną. Może to nastąpić w przypadku, kiedy:    

 • wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystywanie danych osobowych jest w naszych uzasadnionych interesach jako organizacji handlowej (na przykład, w naszych uzasadnionych interesach dotyczących komunikacji z Tobą – w takich przypadkach będziemy chronić  Twoje informacje w odpowiedni  sposób, z uwzględnieniem Twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych). Posiadasz również prawo do zgłoszenia  sprzeciwu w przetwarzaniu danych, jak wyjaśniono w sekcji DOSTĘPNE PRAWA POMAGAJĄCE W ZARZĄDZANIU PRYWATNOŚCIĄ;
 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, bądź podjęcia działań prowadzących do zawarcia z Tobą umowy, na przykład kiedy ubiegasz się o pracę w naszym przedsiębiorstwie bądź jesteś jednym z naszych dostawców;  
 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia właściwych zobowiązań prawnych, na przykład wypełnienia zobowiązań wynikających z orzeczeń sądu.     

Przetwarzane dane osobowe

Powód przetwarzania

Uzasadnienie prawne

Imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery; PESEL telefonu, stanowisko w firmie/instytucji.

W celu przekazania informacji dotyczących produktów oraz usług; w celu przekazania informacji związanych z naszą umową z Tobą.

Zgoda, nasze uzasadnione interesy, bądź konieczność wykonania umowy.

Status zatrudnienia, historia zatrudnienia, historia wykształcenia, CV, informacje o poświadczeniu bezpieczeństwa, jeśli to konieczne oraz inne informacje osobowe przedstawione przez kandydata na dane stanowisko.

W celu przetwarzania podań o pracę otrzymanych od Ciebie.

Nasze uzasadnione interesy bądź konieczność wykonania umowy.

Adres IP komputera/osobistego urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej/stron internetowych oraz informacje dotyczące Twojego urządzenia i przeglądarki.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz informacji; w celu monitorowania wydajności naszej strony internetowej oraz poprawy obsługi użytkownika.

Zgoda bądź nasze uzasadnione interesy.

 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne między innymi w przypadku:

 • kontynuacji korzystania z niniejszej strony internetowej,
 • uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie,
 • udziału w rekrutacji.

Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości świadczenia/kontynuacji świadczenia wyżej wymienionych czynności.

Podanie przez osobę fizyczną danych nieobowiązkowych lub nadmiaru danych, których Administrator nie musi przetwarzać, odbywa się na podstawie decyzji samej osoby, której dane dotyczą, a następnie przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę zawartą w art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia RODO.

 

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W tej sekcji dowiesz się więcej o tym, w jaki sposób udostępniamy dane osobowe:

·         wewnątrz Lockheed Martin Corporation,

·         osobom trzecim pomagającym dostarczyć produkty i usługi; oraz

·         organom nadzorczym.

 

Udostępniamy Twoje informacje w sposób oraz dla celów opisanych poniżej:  

 • wewnątrz Lockheed Martin Corporation w przypadku, kiedy ujawnienie tego typu informacji jest niezbędne do zapewnienia dostarczenia usług bądź zarządzania przedsiębiorstwem;
 • osobom trzecim pomagającym zarządzać naszym przedsiębiorstwem oraz dostarczać usługi. Tego typu osoby trzecie wyrażają zgodę na zastosowanie ograniczeń poufności oraz korzystają z udostępnionych przez nas danych osobowych w naszym imieniu jedynie dla celów  określonych w  umownych. Tego typu osoby trzecie obejmują np. dostawców usług IT, którzy pomagają w zarządzaniu naszymi systemami IT;   
 • organom nadzorczym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), w celu przestrzegania  obowiązujących przepisów prawa;
 • mamy prawo udostępniać dane nieosobowe dotyczące osób odwiedzających naszą stronę internetową, schematy aktywności na stronie internetowej oraz dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, w sposób zbiorczy i statystyczny, naszym partnerom, jednostkom powiązanym

 

GLOBALNE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W tej sekcji dowiesz się więcej o:

·         w jaki sposób działamy jako przedsiębiorstwo globalne oraz w jaki sposób dokonujemy międzynarodowego przekazywania danych.

·         ustaleniach, których dokonujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych w momencie przekazania ich za granicę.   

Lockheed Martin Corporation działa na skalę globalną. W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane oraz mogą być gromadzone w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym EOG  (w tym, w Australii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Singapurze oraz Hongkongu), w których obowiązują inne standardy ochrony danych. Lockheed Martin Corporation podejmuje odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie, że przekazanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz jest odpowiednio zarządzane, w celu ochrony Twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych oraz Twoich interesów. Lockheed Martin Corporation podejmuje również odpowiednie kroki mające na celu zabezpieczenie, że przekazanie danych osobowych zostaje ograniczone jedynie do krajów, które są uznane jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej. W tym celu:

 • zapewniamy, że przekazywanie danych wewnątrz Lockheed Martin Corporation zostaje objęte umową pomiędzy podmiotami Lockheed Martin Corporation (umową wewnątrzgrupową), która zobowiązuje każdego członka grupy do zapewnienia, że dane osobowe posiadają odpowiedni, stały poziom ochrony za każdym razem, kiedy zostają przekazywane wewnątrz Lockheed Martin Corporation;
 • w przypadku, kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Lockheed Martin Corporation bądź stronom trzecim pomagającym dostarczyć produkty i usługi, uzyskujemy od nich zobowiązania umowne mające na celu ochronę danych osobowych. Za takie zapewnienie uznajemy przyjęte przez Komisje Europejską standardowe klauzule umowne, które zastąpiły w tej kwestii uprzednio obowiązującą Tarcze Prywatności. Standardowe klauzule są w praktyce formą umowy pomiędzy eksporterem, a importerem danych, gdzie odbiorca zobowiązuje się w nich do przestrzegania określonych zasad przetwarzania danych osobowych. Celem klauzul jest zapewnienie harmonizacji oraz ochrony danych osobowych przekazywanych z obszarów Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych destynacji znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; lub
 • w przypadku, kiedy otrzymujemy wnioski o udzielenie informacji od organów ścigania bądź organów nadzorczych, dokonujemy ich dokładnego sprawdzenia przed udostępnieniem  jakichkolwiek danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: privacy.fc-lm@lmco.com w celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa  mających na celu odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych podczas ich przekazywania.

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE  

 

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa, politykę oraz procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty informacji, ich nieuprawnionego ujawnienia bądź dostępu do nich, zgodnie z charakterem tego typu informacji. Jako, że bezpieczeństwo informacji zależy częściowo od bezpieczeństwa komputera używanego do kontaktowania się z nami oraz zabezpieczeń używanych w celu ochrony danych identyfikujących użytkowników oraz haseł, prosimy o podjęcie stosownych kroków mających na celu ochronę tego typu informacji. 

 

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne dla celów, dla których dane zostały zgromadzone, W niektórych okolicznościach, mamy prawo przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres czasu, na przykład w przypadku, kiedy jest to niezbędne zgodnie z wymaganiami prawnymi, podatkowymi lub rachunkowymi.

 

DOSTĘPNE PRAWA POMAGAJĄCE W ZARZĄDZANIU PRYWATNOŚCIĄ

Z uwzględnieniem pewnych wyjątków oraz w niektórych przypadkach zależnie od podejmowanych przez nas działań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, posiadasz prawa związane ze swoimi danymi osobowymi:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do poprawy/usuwania danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przekazywania danych osobowych
 • Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych
 • Prawo do sprzeciwienia się sposobowi wykorzystywania przez nas danych osobowych dla bezpośrednich celów marketingowych 
 • Prawo do uzyskania kopii środków ostrożności dotyczących danych osobowych wykorzystywanych dla przekazywania ich poza jurysdykcję
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

 

Przed ujawnieniem danych osobowych, mamy prawo, dla celów związanych z bezpieczeństwem, poprosić o przedstawienie dodatkowych informacji potwierdzających Twoją tożsamość.  W przypadku, kiedy Twój wniosek zostanie uznany za wyraźnie bezzasadny, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty, dozwolonej przepisami prawa.

Możesz wykonywać swoje prawa poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: privacy.fc-lm@lmco.com. Zgodnie z przepisami prawa dokonamy odpowiednich działań w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz poinformowania Cię w przypadku, kiedy będziemy potrzebować dalszych informacji.

Nie zawsze możemy być w stanie w pełni rozpatrzyć Twój wniosek na przykład w przypadku, kiedy miałoby to wpływ na obowiązek zachowania poufności względem innych jednostek, bądź w przypadku, kiedy jesteśmy uprawnieni do rozpatrzenia wniosku w inny sposób.    

 

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo wnioskowania o przedstawienie kopii Twoich danych osobowych posiadanych przez nas oraz prawo do  bycia poinformowanym o;

 1. a) źródle swoich danych;
 2. b) celach, dla których przetwarzamy dane, podstawie prawnej oraz metodach przetwarzania;
 3. c) tożsamości administratora danych; oraz
 4. d) jednostek bądź kategorii jednostek, którym dane osobowe mogą zostać przekazane.    

 

Prawo do poprawy/usuwania danych osobowych

Masz prawo wnioskowania o poprawę nieprawidłowych danych osobowych. Mamy prawo zweryfikować poprawność danych osobowych przed ich poprawieniem.   

W ograniczonych przypadkach, masz również prawo wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych gdy: 

 • dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały zgromadzone;
 • wycofałeś/aś swoją zgodę (w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania danych była zgoda) i nie ma już innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych; lub  
 • po wykorzystaniu prawa do  wniesienia sprzeciwu do  przetwarzania danych (patrz: prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych); lub
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • jest to wymagane w celu wypełnienia prawnych zobowiązań Lockheed Martin Corporation.

Nie mamy obowiązku rozpatrywać wniosku o usunięcie danych osobowych w przypadku, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne:

 • w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo uzyskać ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych jedynie w przypadku, kiedy:  

 • zakwestionowano ich prawidłowość (w celu umożliwienia weryfikacji ich prawidłowości); lub
 • przetwarzanie danych osobowych nastąpiło niezgodnie z prawem, ale nie wyrażasz chęci usunięcia danych; lub
 • dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały zgromadzone, ale wciąż potrzebujemy ich zgodnie z wymogami prawa;
 • wykorzystałeś/aś prawo do wniesienia  sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

 

Mamy prawo kontynuować przetwarzanie  Twoich danych osobowych po złożeniu  wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, w przypadku, kiedy:  

 • posiadamy Twoją zgodę; lub
 • jest to niezbędne zgodnie z wymogami prawa;
 • jest to niezbędne w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.   

 

Prawo do przekazywania danych osobowych

Masz prawo poprosić o przedstawienie swoich danych osobowych w zorganizowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do przetwarzania, bądź poprosić o ich bezpośrednie przekazanie innemu administratorowi danych, ale w każdym z tych przypadków jedynie gdy:

 • przetwarzanie danych jest oparte na Twojej zgodzie bądź na wykonywaniu postanowień umowy;

oraz

 • przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych

Masz prawo  do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy  podstawą prawną przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, kiedy przypuszczasz, że nasze uzasadnione interesy naruszają Twoje podstawowe prawa i swobody obywatelskie.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, mamy możliwość przedstawienia naszych istotnych uzasadnionych interesów, które nie naruszają Twoich praw oraz swobód obywatelskich.

 

Prawo do sprzeciwienia się sposobowi wykorzystywania przez nas danych osobowych dla bezpośrednich celów marketingowych

Masz prawo wnioskować o zmianę sposobu kontaktu z Tobą dla celów marketingowych.  

Masz prawo wnioskować o nieprzekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim, dla bezpośrednich celów marketingowych bądź innych celów.  

 

Prawo do  uzyskania kopii środków ostrożności dotyczących danych osobowych wykorzystywanych dla przekazywania ich poza jurysdykcję

Masz prawo wnioskować o uzyskanie kopii informacji o środkach ostrożności, które mają zastosowanie dla przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.  

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku, kiedy masz zastrzeżenia dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Pomimo, że zawsze posiadasz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, uprzejmie prosimy o próbę rozwiązania spornych kwestii z nami przed kontaktem z tego typu organem.

 

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań wynikających z niniejszego powiadomienia dotyczącego ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu mailowego:

 • na lokalny adres pzl.lm@global.lmco.com z dopiskiem w tytule wiadomości „ochrona danych osobowych” lub
 • z korporacyjnym inspektorem ochrony danych LOCKHEED MARTIN pod adresem fc-lm@lmco.com z dopiskiem w tytule wiadomości „Personal data Poland.

 

Kontakt z organem nadzorującym ochronę danych

W każdym przypadku masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych  Uprzejmie prosimy o próbę rozwiązania spornych kwestii z nami przed kontaktem z tego typu organem.