Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/622/2018

Mielec, 2018-08-13

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Pręt ze stopu/spieku W25Re

Średnica: 20 mm
Długość: 100 mm

świadectwo jakości

2

szt.

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.


5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których termin dostawy przekroczy datę 28 listopada 2018.


6. Zamawiający dopuszcza możlwość składania ofert równoważnych dla wyszczególnionego gatunku materiału.

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 80% CENA, 20% TERMIN DOSTAWY.

 

* sposób przeliczania: oferta oceniana/najlepsza oferta * wartość punktowa wagi

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-08-21

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

INNOLOT DOZ/631/2018

Mielec, 2018-08-16

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Usługa wykonania badań trwałości zmęczeniowej próbek łączonych różnymi metodami

Cel badań
Określenie trwałości zmęczeniowej (zgodnie z normą ASTM E 466 lub równoważną) próbek łączonych poprzez nitowanie oraz zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem.

Obiekt badań
Próbki połączeń zakładkowych wykonanych z pary blach o grubościach 1.6 mm + 0.8 mm ze stopu aluminium 7075, łączone przy zastosowaniu nitowania oraz zgrzewani tarciowego z przemieszaniem, wg. geometrii przedstawionej w "Załącznik 1", dla 3 pakietów próbek po 18 sztuk w każdym (łącznie 54 próbki).
Metodyka badań
Próbki obciążać osiowo w temperaturze pokojowej.
Próbę realizować z kontrolą siły z obciążeniem sinusoidalnym, zgodnie z wartościami obciążeń podanymi w tabeli.
Częstotliwość próby dobrać do możliwości maszyny, tak aby badanie przebiegało stabilnie (bez przekroczeń wartości obciążeń powyżej 2 %), nie przekraczać 30 Hz.
W trakcie próby obserwować przebieg zależności obciążenia w funkcji liczby cykli.
Dla każdej próbki zarejestrować przebieg obciążenia w odniesieniu do liczby cykli.
Próbę realizować do zniszczenia próbki lub uzyskania 10 milionów cykli bez uszkodzenia.
Zanotować wszelkie zauważone nietypowe zjawiska w trakcie realizacji poszczególnych prób.
Wykonać zdjęcia próbek po próbie, w szczególności ze wskazaniem miejsc uszkodzeń.
Przygotować zestawienie wyników w tabeli "Załącznik 2" oraz sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

badania przeprowadzone zgodnie z normą ASTM E 466 lub równoważną
przez Laboratorium posiadające akredytację PCA dla badań trwałości zmęczeniowej

54,00

próbki

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

                                                      

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

KRYTERIUM WYBORU: 80% termin realizacji, 20% CENA

 

Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”. Prosimy także o wypełnienie zakładki „Formularz klasyfikacji eksportowej dla dostawców”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-08-23

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Krzysztof Pieróg  tel. 17 743 1418 email: 

INNOLOT DOZ/638/2018

Mielec, 2018-08-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wytworzenie elementu wg ząłącznika Tester_Kotwiczki.stl. Materiał wykonania PA2241FR w technologii SLS. Element powinien być wykonany zgodnie z normą ASTM F3091 klasa2. Oferent powinien mieć możliwość ustawienia parametr energii liniowej z zakresu 0,01 – 0,06 kJ/mm2, dokładna wartość parametru zostanie podana dla wykonawcy w trakcie realizacji zlecenia.

ASTM F3091 klasa2.

2

sztuk

 

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Elementy powinny być starannie zapakowane i opisane (opis powinien zawierac urządzenie na którym zostały wykonane elementy oraz materiał ).

 

5. Wymagane podanie dokładnego modelu urzadzenia na którym zostanie wytworzony element.


6. Dostawca zobligowany jest do przesłania screenu komory roboczej z rozmieszczonym elementem.


7. Wymagane przedstawienie czasu wydruku elementów.


8. Dostawca jest zobligowany do wytworzenia elementu poprawnego geometrycznie makymalnie z delklarowana przez producenta urządzeń odchyłką. Wytworzone elementy zostaną poddane pomiarom geometrii a niepoprawne geometrycznie będą reklamowane.


9. Wymagane dostarczenie karty materialowej dla wykorzystanego materiału.


10. Dostawca powinien umożliwić uczestnictwo w procesie przygotowania proszku i uruchomienia i zakończenia procesu dla pracowników PZL w celu weryfikacji spelnienia normy ASTM F3091.


11. Dostawca zobligowany jest do wytworzenia próbek zgodnie z normą ASTM F3091 klasa 2


12. Dostawca powinien mieć możliwość ustawienia parametru energii liniowej w zakresie 0,01 – 0,06 kJ/mm2 .  Dokładny parametr wykonania bedzie przekazany dla wyselekcjonowanego dostawcy.


13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zarówno dla gatunku materiału jak i wyszczególnionych norm.

 

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Oferta bezwzględnie powinna zawierać:

- cenę netto i brutto,

- walutę,

- termin realizacji,

- okres ważności oferty,

- warunki dostawy,

- warunki płatności.

 

Oferta powinna zawierać pieczęć firmową wraz z podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć  uzupełniony, podpisany i opieczętowany  Formularz „Oświadczenie o bezstronności”.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-08-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Dorota Serafińska  tel. 17 743 1414 email: dorota.serafinska

INNOLOT DOZ/642/2018

Mielec, 2018-08-20

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Imadło maszynowe szybkomocujące  5 - cio osiowe
2 szczeki wysokie - 150mm
Szerokość szczęk - 125mm
Wysokość całkowita imadła - 250mm
Zakres mocowania - 6  ÷ 179 w układzie podstawowym szczęk
Zakres mocowania - 117  ÷ 269 w układzie odwrotnym szczęk
Siła mocowania - 4 ÷ 40 kN
W komplecie ze szczękami do mocowania półfabrykatów za 5mm

świadectwo jakości / zgodności

1,00

szt.

2

Szczęki zazębione do imadła ( jak wyżej ) do mocowania półfabrykatów za 8mm

świadectwo jakości / zgodności

1,00

szt.

 

3

Szczęki zazębione do imadła ( jak wyżej ) do mocowania półfabrykatów za 3mm wraz ze stopniem gładkim 18mm 

świadectwo jakości / zgodności

1,00

szt.

 

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Do ofert proszę dołączyć karty techniczne.

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2018-08-27

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone