Konkursy ofert

INNOLOT DOZ/1116/2017

Mielec, 2017-12-04

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Prepreg na epoksydowym systemie żywicznym ze wzmocnieniem w postaci tkaniny węglowej z włóknami o standardowym module, włokna 3k HTA, gramatura 204 g/m2, splot: twill 2/2, zawartość żywicy ~45%. 
Wymagania :
- system przeznaczony do procesu autoklawowego, utwardzany w temperaturze ~ 125°C.
- materiał odpowiedni dla przemysłu lotniczego
- materiał odpowiedni do struktur monolitycznych i przekładkowych
- wysoka odporność ogniowa i niska emisja dymu (zgodność z FAR 25.853)
- dobra przyczepność do materiału rdzenia
Właściwości mechaniczne (typowe w temp. otoczenia):
- wytrzymałość na rozciąganie ~850 MPa
- moduł sprężystości ~55 GPa
Wymagania dotyczące wzmocnienia
- włókna węglowe o module standardowym
- wytrzymałość na rozciąganie ~4000 MPa
- moduł sprężystości ~240 GPa
- szerokość rolki ~1,2m.

 

127,00

m2

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Podane w zapytaniu ilości mogą się różnić o +/-10%, w zależności od rzeczywistych wymiarów produkowanych rolek. Adres dostawy:

Wit-Composites

Kolonia Krasienin 38A
21-025 Niemce
Poland

                                                      

KRYTERIUM WYBORU: 100% CENA

 

Wraz z ofertą prosimy przesłać podpisane "Oświadczenie o Bezstronności" z załącznika.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2017-12-12

 

W dniu 2017-12-13 wymagany termin złożenia oferty został przedłużony do dnia 2017-12-15 do godziny 13:00.

 

Osoba kontaktowa/Contact person: Agata Paszkowska  tel. 17 743 1412 email: 

INNOLOT II DOZ/1153/2017

 

Mielec, 2017-12-12

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania struktur SHM w celu przedłużenia cyklu życia pierwszorzędowych lotniczych struktur kompozytowych zgodnie z załącznikiem nr 1-2 dołączonym do przedmiotowego zapytania ofertowego.

     

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 70% CENA, 30% TERMIN DOSTAWY*

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

 

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.

 

3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.

 

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Ostateczny termin złożenia oferty: 2018-01-12

 

*sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

UWAGA:

 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. zastrzegają możliwość zmiany przedmiotu zamówienia bądź umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w przypadkach:

1. Zaistnienia okoliczności siły wyższej, która uniemożliwi bądź będzie zagrażała uniemożliwieniem w części bądź w całości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z udzielonym zamówieniem,
2. Wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3. Uzasadnionej konieczności dokonania zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zmian organizacyjnych lub innych okoliczności leżących po stronie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., nieznanych przed podpisaniem umowy,
4. Gdy dotychczasowo uzyskanie rezultaty bądź wyniki badań powodują konieczność zmiany sposobu lub zakresu przedmiotu zamówienia, jednakże bez powodowania zmiany finalnego przedmiotu zamówienia.

 

Osoba kontaktowa: Elżbieta Ujas  tel. 17 743 1413 / 605 603 874 email:

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone